.

Additional Reading Unit 14

Cover
Introduction
Main Index
Links

Unit 13

Unit 15

Unit Key 14


Unit 14

1# οἰκεῖος ἀνθρώποισι γίγνεσθαι φιλεῖ

πόλεμος ἐν ἀστοῖς, ἢν διχοστατῇ πόλις.

2# οὐ πάντες οὔτε δυστυχοῦσιν ἐν γάμοις

οὔτʼ εὐτυχοῦσι: συμφορὰ δʼ ὃς ἂν τύχῃ

κακῆς γυναικός, εὐτυχεῖ δʼ ἐσθλῆς τυχών.

3# ὅταν δʼ ἀλύπως διὰ τέλους εἶναι θέλῃς

ἢ δεῖ θεόν σʼ εἶναί τινʼ ἢ τάχα δὴ νεκρόν.

4 The virtues of civic obedience

εὑρήσετε δʼ, ἔφη, καὶ ἔνθα ἄνευ μοναρχίας πόλις οἰκεῖται, τὴν μάλιστα τοῖς ἄρχουσιν ἐθέλουσαν πείθεσθαι ταύτην ἥκιστα τῶν πολεμίων ἀναγκαζομένην ὑπακούειν. παρῶμεν οὖν, ὥσπερ Κῦρος κελεύει, ἐπὶ τόδε τὸ ἀρχεῖον, ἀσκῶμέν τε ἃ μάλιστα δεῖ, παρέχωμέν τε ἡμᾶς αὐτοὺς χρῆσθαι Κύρῳ ὅτι ἂν δέῃ.

5 Loutish behaviour

From a speech written by Demosthenes for a client (cf. 7.2.13).

ἐξῆλθον, ἔτος τουτὶ τρίτον, εἰς Πάνακτον φρουρᾶς ἡμῖν προγραφείσης. ἐσκήνωσαν οὖν οἱ υἱεῖς οἱ Κόνωνος τουτουὶ ἐγγὺς ἡμῶν, καὶ ἡ ἐξ ἀρχῆς ἔχθρα καὶ τὰ προσκρούσματʼ ἐκεῖθεν ἡμῖν συνέβη: ἐξ ὧν δέ, ἀκούσεσθε. ἔπινον ἑκάστοθʼ οὗτοι τὴν ἡμέραν, ἐπειδὴ τάχιστʼ ἀριστήσαιεν, ὅλην, καὶ τοῦθʼ, ἕως περ ἦμεν ἐν τῇ φρουρᾷ, ἀεὶ ἐποίουν. ἡμεῖς δʼ ὥσπερ ἐνθάδʼ ἐφιλοῦμεν, οὕτω διήγομεν καὶ ἔξω. ἣν οὖν δειπνοποιεῖσθαι τοῖς ἄλλοις ὥραν συμβαίνοι, ταύτην ἤδη ἐπαρῴνουν οὗτοι, τὰ μὲν πόλλʼ εἰς τοὺς παῖδας ἡμῶν τοὺς ἀκολούθους, τελευτῶντες δὲ καὶ εἰς ἡμᾶς αὐτούς. φήσαντες γὰρ καπνίζειν αὑτοὺς ὀψοποιουμένους τοὺς παῖδας ἢ κακῶς λέγειν, ἔτυπτον καὶ τὰς ἀμίδας κατέχεον καὶ προσεούρουν. ὁρῶντες δʼ ἡμεῖς ταῦτα καὶ λυπούμενοι τὸ μὲν πρῶτον ἀπεπεμψάμεθα, ὡς δʼ ἐχλεύαζον ἡμᾶς καὶ οὐκ ἐπαύοντο, τῷ στρατηγῷ τὸ πρᾶγμʼ εἴπομεν κοινῇ πάντες οἱ σύσσιτοι προσελθόντες, οὐκ ἐγὼ τῶν ἄλλων ἔξω. λοιδορηθέντος δʼ αὐτοῖς ἐκείνου καὶ κακίσαντος αὐτοὺς οὐ μόνον περὶ ὧν εἰς ἡμᾶς ἠσέλγαινον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὧν ὅλως ἐποίουν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ἐπειδὴ θᾶττον συνεσκότασεν, εὐθὺς ὡς ἡμᾶς εἰσεπήδησαν ταύτῃ τῇ ἑσπέρᾳ, καὶ τὸ μὲν πρῶτον κακῶς ἔλεγον, τελευτῶντες δὲ καὶ πληγὰς ἐνέτειναν ἐμοί.


ἀστός, -οῦ, ὁ citizen

διχοστατέω stand divided

# ἐσθλός, -ή, -όν good, faithful

ἀλύπως (adv.) without pain or grief

διὰ τέλους throughout, always

ἔνθα (conj.) where

οἰκέω govern, manage

ὑπακούω+ submit to (+ gen.)

πάρειμι ἐπί (+ acc.) present oneself at

ἀρχεῖον, -ου, τό headquarters

Κύρῳ take with παρέχωμεν, not with χρῆσθαι

ὅτι ἂν δέῃ lit. [with respect to] whatever is necessary, i.e. in whatever way is necessary

ἐξῆλθον 1st person s.

τουτὶ (i.e. τοῦτο + ι?) n. s. neut of οὑτοσί

ἔτος τουτὶ τρίτον two years ago (lit. this[is] the third year)

Πάνακτον, -ου, τό Panactum (fort on the border of Attica and Boeotia)

φρουρά, -ᾶς, ἡ garrison duty

προγράφω+ publicly order, post

σκηνόω encamp

Κόνων, -ωνος, ὁ Conon (not the admiral)

πρόσκρουσμα, -ατος, τό cause of friction

ἔξω outside (sc. the city), in the country

δειπνοποιέομαι dine

παροινέω (impf. ἐπαρῴνουν) play drunken tricks on (+ acc.)

φήσαντες aor. pple. of φημί

καπνίζω blacken with smoke

ὀψοποιέομαι cook one's food

προσουρέω urinate on

ἀποπέμπομαι+ dismiss (sc. their behaviour)

χλευάζω jeer at (+ acc.)

κοινῇ (adv.) all together

σύσσιτος, -ου, ὁ messmate

ἔξω (here prep. + gen.) apart from

λοιδορέομαι rebuke (+dat.)

ἀσελγαίνω behave brutally towards (εἰς + acc.)

ὅλως (adv.) in general

ἐπειδὴ θᾶττον as soon as

συσκοτάζω grow dark

εἰσπηδάω burst in upon (ὡς+ acc.)

ἐντείνω lay upon, direct against

__________ ____________ _____________ ____________________ _____________ ____________ _____________ _______________ ___________ __________ __________ __________ _____________ ________ __ _
(c) Gavin Betts, Alan Henry 2001