.

Additional Reading Unit 24

Cover
Introduction
Main Index
Links

Unit 23

Unit 25

Unit Key 24


Unit 24

1 τὰ ἐλάχιστα ληπτέον τῶν κακῶν.

2# ἄνθρωπος ὢν ἥμαρτον: οὐ θαυμαστέον.

3# ὁρᾶτε δʼ ὡς κἀν θεοῖσι κερδαίνειν καλόν,

θαυμάζεται δʼ ὁ πλεῖστον ἐν ναοῖς ἔχων

χρυσόν. τί δῆτα καὶ σὲ κωλύει λαβεῖν

κέρδος, παρόν γε κἀξομοιοῦσθαι θεοῖς;

4# ἡ γὰρ τυραννὶς πάντοθεν τοξεύεται

δεινοῖς ἔρωσιν, ἧς φυλακτέον πέρι.

5# ἀνὴρ δίκαιός ἐστιν οὐχ ὁ μὴ ἀδικῶν,

ἀλλʼ ὅστις ἀδικεῖν δυνάμενος μὴ βούλεται.

6# γάμει δὲ μὴ τὴν προῖκα, τὴν γυναῖκα δέ.

7# ἴσος ἴσθι κρίνων καὶ φίλους καὶ μὴ φίλους.

8# ὀργῆς χάριν τὰ κρυπτὰ μὴ ἐκφήνῃς φίλου.

9# ὁ μηδὲν εἰδὼς οὐδὲν ἐξαμαρτάνει.

10# σιγᾶν ἄμεινον ἢ λαλεῖν ἃ μὴ πρέπει.

11# ὑπὲρ γυναικὸς καὶ φίλου πονητέον.

12 The setting of Plato's Symposium is a party to celebrate the first victory of the tragic poet Agathon, and among the guests are Socrates, Alcibiades and Aristophanes. Here Alcibiades illustrates the bravery of Socrates at the Athenian defeat at Delium in south-east Boeotia (424 BC).

ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες, ἄξιον ἦν θεάσασθαι Σωκράτη, ὅτε ἀπὸ Δηλίου φυγῇ ἀνεχώρει τὸ στρατόπεδον: ἔτυχον γὰρ παραγενόμενος ἵππον ἔχων, οὗτος δὲ ὅπλα. ἀνεχώρει οὖν ἐσκεδασμένων ἤδη τῶν ἀνθρώπων οὗτός τε ἅμα καὶ Λάχης: καὶ ἐγὼ περιτυγχάνω, καὶ ἰδὼν εὐθὺς παρακελεύομαι τε αὐτοῖν θαρρεῖν, καὶ ἔλεγον ὅτι οὐκ ἀπολείψω αὐτώ. ἐνταῦθα δὴ καὶ κάλλιον ἐθεασάμην Σωκράτη ἢ ἐν Ποτειδαίᾳ - αὐτὸς γὰρ ἧττον ἐν φόβῳ ἦ διὰ τὸ ἐφʼ ἵππου εἶναι - πρῶτον μὲν ὅσον περιῆν Λάχητος τῷ ἔμφρων εἶναι: ἔπειτα ἔμοιγε ἐδόκει, ὦ ʼΑριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, καὶ ἐκεῖ διαπορεύεσθαι ὥσπερ καὶ ἐνθάδε, "βρενθυόμενος καὶ τὠφθαλμὼ παραβάλλων" ἠρέμα παρασκοπῶν καὶ τοὺς φιλίους καὶ τοὺς πολεμίους, δῆλος ὢν παντὶ καὶ πάνυ πόρρωθεν, ὅτι εἴ τις ἅψεται τούτου τοῦ ἀνδρός, μάλα ἐρρωμένως ἀμυνεῖται. διὸ καὶ ἀσφαλῶς ἀπῄει καὶ οὗτος καὶ ὁ ἑταῖρος· σχεδὸν γάρ τι τῶν οὕτω διακειμένων ἐν τῷ πολέμῳ οὐδὲ ἅπτονται, ἀλλὰ τοὺς προτροπάδην φεύγοντας διώκουσι.

13# In this farewell scene between Medea and her children, in which she regrets the fact that she will not see them grown to manhood and happily married, there is much double entendre, as they are not merely to be separated from her but to be killed by her.

ὦ τέκνα τέκνα, σφῷν μὲν ἔστι δὴ πόλις

καὶ δῶμʼ, ἐν ᾧ λιπόντες ἀθλίαν ἐμὲ

οἰκήσετʼ αἰεὶ μητρὸς ἐστερημένοι:

ἐγὼ δʼ ἐς ἄλλην γαῖαν εἶμι δὴ φυγάς,

πρὶν σφῷν ὀνάσθαι κἀπιδεῖν εὐδαίμονας,

πρὶν λουτρὰ καὶ γυναῖκα καὶ γαμηλίους

εὐνὰς ἀγῆλαι λαμπάδας τʼ ἀνασχεθεῖν.

ὦ δυστάλαινα τῆς ἐμῆς αὐθαδίας.

ἄλλως ἄρʼ ὑμᾶς, ὦ τέκνʼ, ἐξεθρεψάμην,

ἄλλως δʼ ἐμόχθουν καὶ κατεξάνθην πόνοις,

στερρὰς ἐνεγκοῦσʼ ἐν τόκοις ἀλγηδόνας.

ἦ μήν ποτʼ ἡ δύστηνος εἶχον ἐλπίδας

πολλὰς ἐν ὑμῖν, γηροβοσκήσειν τʼ ἐμὲ

καὶ κατθανοῦσαν χερσὶν εὖ περιστελεῖν,

ζηλωτὸν ἀνθρώποισι: νῦν δʼ ὄλωλε δὴ

γλυκεῖα φροντίς. σφῷν γὰρ ἐστερημένη

λυπρὸν διάξω βίοτον ἀλγεινόν τʼ ἐμοί:

ὑμεῖς δὲ μητέρʼ οὐκέτʼ ὄμμασιν φίλοις

ὄψεσθʼ, ἐς ἄλλο σχῆμʼ ἀποστάντες βίου.

φεῦ φεῦ: τί προσδέρκεσθέ μʼ ὄμμασιν, τέκνα;

τί προσγελᾶτε τὸν πανύστατον γέλων;


ληπτέον (< λαμβάνω) one must accept

θαυμαστέον (< θαυμάζω) one must be surprised

κερδαίνω gain, derive profit or advantage

ἐξομοιόομαι (κἀξ- = καὶ ἐξ-) become or be like (+ dat.)

τοξεύομαι be aimed at

φυλακτέον (< φυλάττω) one must guard against

προίξ, προικός, ἡ dowry

χάριν (acc. as prep. + gen.) on account of

κρυπτός, -ή, -όν hidden, secret

ἐκφαίνω+ reveal

πονητέον (< πονέω) one must labour

Δήλιον, -ου, τό Delium

σκεδάννυμι (perf. pass. ἐσκέδασμαι) scatter

Λάχης, -ητος, ὁ Laches

περιτυγχάνω+ arrive, come up

ἀπολείπω+ leave, abandon, desert

ἐφʼ ἵππου on horseback

περίειμι be superior to (+ gen.)

ἔμφρων, -ον self-possessed

τὸ σὸν δὴ τοῦτο (sc. to quote) that line you wrote

βρενθύομαι swagger

τὠφθαλμὼ (= τὼ ὀφθ-)

παραβάλλω+ look from side to side

ἠρέμα (adv.) quietly

παρασκοπέω glance sideways at (+ acc.)

πόρρωθεν (adv.) from a distance

ἐρρωμένως (adv.) vigorously

διό (conj.) therefore

σχεδὸν ... τι as a general rule

προτροπάδην (adv.) headlong

στερέω (perf. pass. ἐστέρημαι) deprive

ὀνίναμαι (aor. ὠνάμην) enjoy, derive benefit from (+ gen.)

ἐπιδεῖν (κἀπ- = καὶ ἐπ-) aor. inf. of ἐφοράω, look upon

λουτρόν, -οῦ, τό bath

γαμήλιος, -ον of or for a wedding

ἀγάλλω (aor. ἤγηλα) deck out

λαμπάς, -άδος, ἡ torch

# ἀνασχεθεῖν poetic aor. inf. act. of ἀνέχω, hold up, raise

# δυστάλας, -αινα, -αν most miserable

αὐθαδία, -ας, ἡ stubbornness, wilfulness

ἐκτρέφομαι+ rear up for oneself

καταξαίνομαι be tortured

στερρός, -ά, -όν hard, cruel

ἐνεγκοῦσʼ(α) nom. s. f. aor. pple. act. of φέρω

τόκος, -ου, ὁ childbirth

ἀλγηδών, -όνος, ἡ pain

# γηροβοσκέω look after in old age

# κατθανοῦσαν = καταθανοῦσαν

περιστέλλω clothe, wrap

ζηλωτός, -ή, -όν enviable, desired

ἐστερημένη see στερέω above

λυπρός, -ά, -όν painful, grievous

ἀλγεινός, -ή, -όν painful, grievous

#προσδέρκομαι look at (+ acc.)

προσγελάω+ laugh at, smile at (+ cognate acc. γέλων)

#πανύστατος, -η, -ον last of all

γέλως, -ωτος, ὁ (acc. γέλων) laughter, smile

__________ ____________ _____________ ____________________ _____________ ____________ _____________ _______________ ___________ __________ __________ __________ _____________ ________ __ _
(c) Gavin Betts, Alan Henry 2001