.

Additional Reading Unit 23

Cover
Introduction
Main Index
Links

Unit 22

Unit 24

Unit Key 23


Unit 23

1# πολλαῖσι μορφαῖς οἱ θεοὶ σοφισμάτων

σφάλλουσιν ἡμᾶς κρείσσονες πεφυκότες.

2# πολλοί γε θνητῶν τῷ θράσει τὰς συμφορὰς

ζητοῦσʼ ἀμαυροῦν κἀποκρύπτεσθαι κακά.

3# ἀνδρὸς τὰ προσπίπτοντα γενναίως φέρειν.

4# ἴσον ἐστὶν ὀργῇ καὶ θάλασσα καὶ γυνή.

5# ζῆν βουλόμενος μὴ πρᾶττε θανάτου γʼ ἄξια.

6# λιμὴν ἀτυχίας ἐστὶν ἀνθρώποις τέχνη.

7# τὸ ζῆν ἀλύπως ἀνδρός ἐστιν εὐτυχοῦς.

8 Xenophon describes how the Athenian commander, Conon, after being defeated by the Spartan admiral Callicratidas, is blockaded in the harbour of Mitylene on the island of Lesbos. The cunning Conon, however, tricks the blockaders and succeeds in getting word to Athens. The sequel was the great Athenian victory at Arginousae in 406 BC.

ὁ δὲ Κόνων ἐπεὶ ἐπολιορκεῖτο καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ σίτου οὐδαμόθεν ἦν εὐπορῆσαι, οἱ δὲ ἄνθρωποι πολλοὶ ἐν τῇ πόλει ἦσαν καὶ οἱ ʼΑθηναῖοι οὐκ ἐβοήθουν διὰ τὸ μὴ πυνθάνεσθαι ταῦτα, καθελκύσας τῶν νεῶν τὰς ἄριστα πλεούσας δύο ἐπλήρωσε πρὸ ἡμέρας, ἐξ ἁπασῶν τῶν νεῶν τοὺς ἀρίστους ἐρέτας ἐκλέξας καὶ τοὺς ἐπιβάτας εἰς κοίλην ναῦν μεταβιβάσας. τὴν μὲν οὖν ἡμέραν οὕτως ἀνεῖχον, εἰς δὲ τὴν ἑσπέραν, ἐπεὶ σκότος εἴη, ἐξεβίβαζεν, ὥστε μὴ καταδήλους εἶναι τοῖς πολεμίοις ταῦτα ποιοῦντας. τῇ δὲ πέμπτῃ ἡμέρᾳ εἰσθέμενοι σῖτα μέτρια, ἐπειδὴ ἤδη μέσον ἡμέρας ἦν καὶ οἱ ἐφορμοῦντες ὀλιγώρως εἶχον καὶ ἔνιοι ἀνεπαύοντο, ἐξέπλευσαν ἔξω τοῦ λιμένος, καὶ ἡ μὲν ἐπὶ  ̔Ελλησπόντου ὥρμησεν, ἡ δὲ εἰς τὸ πέλαγος. τῶν δʼ ἐφορμούντων ὡς ἕκαστοι ἤνοιγον, τάς τε ἀγκύρας ἀποκόπτοντες καὶ ἐγειρόμενοι ἐβοήθουν τεταραγμένοι, τυχόντες ἐν τῇ γῇ ἀριστοποιούμενοι: εἰσβάντες δὲ ἐδίωκον τὴν εἰς τὸ πέλαγος ἀφορμήσασαν, καὶ ἅμα τῷ ἡλίῳ δύνοντι κατέλαβον, καὶ κρατήσαντες μάχῃ, ἀναδησάμενοι ἀπῆγον εἰς τὸ στρατόπεδον αὐτοῖς ἀνδράσιν. ἡ δʼ ἐπὶ τοῦ  ̔Ελλησπόντου φυγοῦσα ναῦς διέφυγε, καὶ ἀφικομένη εἰς τὰς ʼΑθήνας ἐξαγγέλλει τὴν πολιορκίαν.

9# Peace - the greatest good

A fragment of Philemon, a celebrated poet of New Comedy, who lived for almost a century from c. 360-260 BC. He is reputed to have died from excessive laughter, though here he is somewhat more philosophical.

οἱ φιλόσοφοι ζητοῦσιν, ὡς ἀκήκοα,

περὶ τοῦτό τʼ αὐτοῖς πολὺς ἀναλοῦται χρόνος,

τί ἐστιν ἀγαθόν: κοὐδὲ εἷς εὕρηκέ πω

τί ἐστιν. ἀρετὴν καὶ φρόνησίν φασι, καὶ

λέγουσι πάντα μᾶλλον ἢ τί τἀγαθόν.

ἐν ἀγρῷ διατρίβων τήν τε γῆν σκάπτων ἐγὼ

νῦν εὗρον: εἰρήνη ʼστίν. ὦ Ζεῦ φίλτατε,

τῆς ἐπαφροδίτου καὶ φιλανθρώπου θεοῦ.

γάμους, ἑορτάς, συγγενεῖς, παῖδας, φίλους,

πλοῦτον, ὑγίειαν, σῖτον, οἶνον, ἡδονὴν

αὕτη δίδωσι. ταῦτα πάντʼ ἂν ἐκλίπῃ,

τέθνηκε κοινῇ πᾶς ὁ τῶν ζώντων βίος.


σόφισμα, -ατος, τό trick

ἀμαυρόω make faint/obscure

ἀτυχία, -ας, ἡ misfortune

ἀλύπως (adv.) free from pain and sorrow

οὐδαμόθεν (adv.) from nowhere, not from anywhere

ἦν = ἐξῆν

εὐπορέω get supplies of (+ gen.)

καθέλκω+ drag down (the beach), launch

πληρόω man

ἐρέτης, -ου, ὁ rower

ἐπιβάτης, -ου, ὁ marine

κοίλη ναῦς hold (of a ship)

μεταβιβάζω transfer

ἀνέχω+ continue, keep it up

εἰς τὴν ἑσπέραν towards evening

ἐκβιβάζω disembark (tr.)

κατάδηλος, -ον plain, visible

εἰστίθεμαι+ put on board

μέσον ἡμέρας midday

ἐφορμέω blockade (with ships)

ὀλιγώρως ἔχω be careless/off one's guard

ἀναπαύομαι take a rest, have a siesta

ὁρμάω start out, make for

ἀνοίγω get clear of land

ὡς ἕκαστοι ἤνοιγον as each crew tried to get clear of land (conative imperf. 4.1/1 footnote)

ἀποκόπτω cut away

βοηθέω rush to help, i.e to remedy the situation; trans. rush to intercept

τεταραγμένοι in confusion (nom. pl. m. perf. pple. pass. of ταράττω)

ἀριστοποιέομαι have lunch

ἀφορμάω set out, make for

ἅμα τῷ ἡλίῳ δύνοντι at sunset

ἀναδέομαι take in tow

διαφεύγω+ escape, get away

πολιορκία, -ας, ἡ blockade

ἀναλόω spend

φρόνησις, -εως, ἡ prudence

σκάπτω dig

τῆς ... θεοῦ gen. of exclamation (23.1/1l)

ἐπαφρόδιτος, -ον lovely, charming

ἄν = ἐάν

ἐκλείπω+ fail

__________ ____________ _____________ ____________________ _____________ ____________ _____________ _______________ ___________ __________ __________ __________ _____________ ________ __ _
(c) Gavin Betts, Alan Henry 2001