.

Additional Reading Unit 25

Cover
Introduction
Main Index
Links

Unit 24Unit Key 25


Unit 25

Passages 1 and 2 are from the Iliad, 3 and 4 from the Odyssey, and 5 is from the Homeric Hymns.

No vocabularies are given and the reader is advised to consult one of the following:

Liddell and Scott Abridged Greek Lexicon

Autenrieth, G. Homeric Dictionary, trans. by R.P.Keep

Cunliffe, R.J. A Lexicon of the Homeric Dialect

The Attic form of underlined words and endings is given in brackets at the end of the line.

1 Sarpedon urges his comrade Glaucus to join him in leading the Lycians to the attack

Γλαῦκε, τίη δὴ νῶϊ τετιμήμεσθα μάλιστα

ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν

ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὣς εἰσορόωσι, (-ορῶσι)

καὶ τέμενος νεμόμεσθα μέγα Ξάνθοιο παρʼ ὄχθας,

καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης πυροφόροιο;

τῶ νῦν χρὴ Λυκίοισι μέτα πρώτοισιν ἐόντας (ὄντας)

ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι, (ἑστάναι)

ὄφρα τις ὧδʼ εἴπῃ Λυκίων πύκα θωρηκτάων: (-ῶν)

῞οὐ μὰν ἀκλεέες Λυκίην κάτα κοιρανέουσιν (-έεις, -οῦσιν)

ἡμέτεροι βασιλῆες, ἔδουσί τε πίονα μῆλα (-ῆς)

οἶνόν τʼ ἔξαιτον μελιηδέα: ἀλλʼ ἄρα καὶ ἲς (-ῆ)

ἐσθλή, ἐπεὶ Λυκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται."

ὦ πέπον, εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε

αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τʼ ἀθανάτω τε

ἔσσεσθʼ, οὔτε κεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην (ἔσεσθαι)

οὔτε κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς κυδιάνειραν:

νῦν δʼ ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν θανάτοιο

μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδʼ ὑπαλύξαι,

ἴομεν, ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἠέ τις ἡμῖν. (ἴωμεν, -ωμεν)

2 Priam appeals to Achilles to yield him Hector's body

μνῆσαι πατρὸς σοῖο, θεοῖς ἐπιείκελʼ ʼΑχιλλεῦ,

τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ: (-ως)

καὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες (ὄντες)

τείρουσʼ, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι.

ἀλλʼ ἤτοι κεῖνός γε σέθεν ζώοντος ἀκούων (ζῶντος)

χαίρει τʼ ἐν θυμῷ, ἐπί τʼ ἔλπεται ἤματα πάντα

ὄψεσθαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντα: (Τροίας)

αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους (ἔτεκον, -εῖς (acc.) )

Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δʼ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι.

πεντήκοντά μοι ἦσαν, ὅτʼ ἤλυθον υἷες ʼΑχαιῶν: (ἦλθον, -εῖς (nom.) )

ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν,

τοὺς δʼ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες.

τῶν μὲν πολλῶν θοῦρος Ἄρης ὑπὸ γούνατʼ ἔλυσεν·

ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς, (ἦν)

τὸν σὺ πρῴην κτεῖνας ἀμυνόμενον περὶ πάτρης, (ἔκτεινας)

῞Εκτορα: τοῦ νῦν εἵνεχʼ ἱκάνω νῆας ʼΑχαιῶν (ναῦς (acc. pl.) )

λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω δʼ ἀπερείσιʼ ἄποινα. (σου)

ἀλλʼ αἰδεῖο θεούς, ʼΑχιλεῦ, αὐτόν τʼ ἐλέησον, (-οῦ)

μνησάμενος σοῦ πατρός· ἐγὼ δʼ ἐλεεινότερός περ,

ἔτλην δʼ οἷʼ οὔ πώ τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλος,

ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρʼ ὀρέγεσθαι. (πρὸς)

3 Calypso's farewell to Odysseus

῞Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχανʼ ʼΟδυσσεῦ,

οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν

αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης.

εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσὶν ὅσσα τοι αἶσα (σαῖς, ὅσα)

κήδεʼ ἀναπλῆσαι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι, (κήδη)

ἐνθάδε κʼ αὖθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοις

ἀθάνατός τʼ εἴης, ἱμειρόμενός περ ἰδέσθαι

σὴν ἄλοχον, τῆς αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα. (ἔλδῃ)

οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι, (χείρων)

οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε

θνητὰς ἀθανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν." (-αις)

τὴν δʼ ἀπομειβόμενος προσέφη πολύμητις ʼΟδυσσεύς·

"πότνα θεά, μή μοι τόδε χώεο: οἶδα καὶ αὐτὸς (χώου)

πάντα μάλʼ, οὕνεκα σεῖο περίφρων Πηνελόπεια (σοῦ)

εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεθός τʼ εἰσάντα ἰδέσθαι:

ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δʼ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως.

ἀλλὰ καὶ ὣς ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα

οἴκαδέ τʼ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι. (-εῖν)

εἰ δʼ αὖ τις ῥαίῃσι θεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, (ῥαίῃ)

τλήσομαι ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέα θυμόν: (-εσιν, -ῆ)

ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα (ἔπαθον, ἐμόγησα)

κύμασι καὶ πολέμῳ: μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω."

4 The ghost of Odysseus's mother, Anticleia, tells him of the fate of his wife, son, and father back home in Ithaca

καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ

σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν: ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ

φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.

σὸν δʼ οὔ πώ τις ἔχει καλὸν γέρας, ἀλλὰ ἕκηλος

Τηλέμαχος τεμένεα νέμεται καὶ δαῖτας (ἐϊσας -η)

δαίνυται, ἃς ἐπέοικε δικασπόλον ἄνδρʼ ἀλεγύνειν:

πάντες γὰρ καλέουσι. πατὴρ δὲ σὸς αὐτόθι μίμνει (-οῦσι)

ἀγρῷ, οὐδὲ πόλινδε κατέρχεται: οὐδέ οἱ εὐναὶ

δέμνια καὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα, (-η)

ἀλλʼ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ

ἐν κόνι ἄγχι πυρός, κακὰ δὲ χροὶ εἵματα εἷται:

αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσι θέρος τεθαλυῖά τʼ ὀπώρη, (-ῃ)

πάντῃ οἱ κατὰ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο

φύλλων κεκλιμένων χθαμαλαὶ βεβλήαται εὐναί: (-νται)

ἔνθʼ ὅ γε κεῖτʼ ἀχέων, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἀέξει (-ῶν)

σὸν νόστον ποθέων: χαλεπὸν δʼ ἐπὶ γῆρας ἱκάνει. (-ῶν)

οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον: (ὠλόμην)

οὔτʼ ἐμέ γʼ ἐν μεγάροισιν ἐύσκοπος ἰοχέαιρα

οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν, (βέλεσιν)

οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥ τε μάλιστα (νόσος, -ῆλθεν)

τηκεδόνι στυγερῇ μελέων ἐξείλετο θυμόν: (-ῶν)

ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμʼ ʼΟδυσσεῦ, (-η)

σή τʼ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα. (-ῆ)

5 The blind old man from Chios' rocky isle

ἀλλʼ ἄγεθʼ ἱλήκοι μὲν ʼΑπόλλων ʼΑρτέμιδι ξύν,

χαίρετε δʼ ὑμεῖς πᾶσαι: ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε (-οῦ)

μνήσασθʼ, ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων (ὁπότε)

ἐνθάδʼ ἀνείρηται ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών: (-έρηται, ξένος)

"ὦ κοῦραι, τίς δʼ ὔμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν (ὑμῖν)

ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα;" (τίνι)

ὑμεῖς δʼ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθʼ ἀμφʼ ἡμέων: (ἡμῶν)

"τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ,

τοῦ πᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύουσιν ἀοιδαί."

ἡμεῖς δʼ ὑμέτερον κλέος οἴσομεν ὅσσον ἐπʼ αἶαν (ὅσον)

ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεις εὖ ναιεταώσας: (-μεθα, -ώσας)

οἱ δʼ ἐπὶ δὴ πείσονται, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυμόν ἐστιν.

αὐτὰρ ἐγὼν οὐ λήξω ἑκηβόλον ʼΑπόλλωνα

ὑμνέων ἀργυρότοξον ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ. (-ῶν, ἔτεκε)

__________ ____________ _____________ ____________________ _____________ ____________ _____________ _______________ ___________ __________ __________ __________ _____________ ________ __ _
(c) Gavin Betts, Alan Henry 2001