.

Additional Reading Unit 21

Cover
Introduction
Main Index
Links

Unit 20

Unit 22

Unit Key 21


Unit 21

1 οὐκ ἔστιν θνητοῖσι πρὸς ἀθανάτους μαχέσασθαι.

2 πρὸ τῶν τοιούτων χρὴ δάκνειν τὸ στόμα.

3 οὐκ ἔστιν εὖ ἄρχειν μὴ ἀρχθέντα.

4# ὦ παῖ, γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος,

τὰ δʼ ἄλλʼ ὅμοιος, καὶ γένοιʼ ἂν οὐ κακός.

5# ἄρχειν παρόν μοι, τῷδε δουλεύσω ποτέ;

6# μή νυν πρότερον μηδεὶς ὑμῶν ἀντείπῃ μηδʼ ὑποκρούσῃ,

πρὶν ἐπίστασθαι τὴν ἐπίνοιαν καὶ τοῦ φράζοντος ἀκούσῃ.

7# τῇ δʼ ʼΑφροδίτῃ πόλλʼ ἔνεστι ποικίλα:

τέρπει τε γὰρ μάλιστα καὶ λυπεῖ βροτούς.

τύχοιμι δʼ αὐτῆς ἡνίκʼ ἐστὶν εὐμενής.

8# ὅστις δὲ τοὺς τεκόντας ἐν βίῳ σέβει,

ὅδʼ ἐστὶ καὶ ζῶν καὶ θανὼν θεοῖς φίλος·

ὅστις δὲ τοὺς φύσαντας μὴ τιμᾶν θέλει,

μή μοι γένοιτο μήτε συνθύτης τοῖς θεοῖς

μήτʼ ἐν θαλάσσῃ κοινόπλουν στέλλοι σκάφος.

9# ἐχθροῖσιν εἴη πολεμίαν δάμαρτʼ ἔχειν.

10# ὥσπερ δὲ θνητὸν καὶ τὸ σῶμʼ ἡμῶν ἔφυ,

οὕτω προσήκει μηδὲ τὴν ὀργὴν ἔχειν

ἀθάνατον ὅστις σωφρωνεῖν ἐπίσταται.

11# ἓν δε σοι μόνον προφωνῶ, μὴ ἐπὶ δουλείαν ποτὲ
ζῶν ἑκὼν ἔλθῃς, παρὸν σοὶ κατθανεῖν ἐλευθέρῳ.

12# εἴθʼ ὤφελʼ ʼΑργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος

Κόλχων ἐς αἶαν κυανέας Συμπληγάδας,

μηδʼ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε

τμηθεῖσα πεύκη, μηδʼ ἐρετμῶσαι χέρας

ἀνδρῶν ἀριστέων οἳ τὸ πάγχρυσον δέρας

Πελίᾳ μετῆλθον.

13 καὶ γὰρ ὁ Σωκράτης ἐφίλει λέγειν, οἷος ὁ βίος, τοιοῦτος καὶ ὁ λόγος: οἷος δὲ ὁ λόγος, τοιαῦται καὶ αἱ πράξεις.

14 Conversation with the old

In this passage from Plato's Republic Socrates assures the elderly Cephalus, a resident of the Piraeus, that he is only too happy to travel some distance in order to converse with men of experience.

εὐθὺς οὖν μʼ ἰδὼν ὁ Κέφαλος ἠσπάζετό τε καὶ εἶπεν, ὦ Σώκρατες, οὐ θαμίζεις ἡμῖν καταβαίνων εἰς τὸν Πειραιᾶ: χρῆν μέντοι. εἰ μὲν γὰρ ἐγὼ ἔτι ἐδυνάμην ῥᾳδίως πορεύεσθαι πρὸς τὸ ἄστυ, οὐδὲν ἄν σʼ ἔδει δεῦρο ἰέναι, ἀλλʼ ἡμεῖς ἂν παρὰ σὲ ᾖμεν: νῦν δέ σε χρὴ πυκνότερον δεῦρο ἰέναι: ὡς εὖ ἴσθι ὅτι ἔμοιγε ὅσον αἱ ἄλλαι αἱ κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναὶ ἀπομαραίνονται, τοσοῦτον αὔξονται αἱ περὶ τοὺς λόγους ἐπιθυμίαι τε καὶ ἡδοναί. μὴ οὖν ἄλλως ποίει, ἀλλὰ τοῖσδέ τε τοῖς νεανίαις σύνισθι καὶ δεῦρο παρʼ ἡμᾶς φοίτα ὡς παρὰ φίλους τε καὶ πάνυ οἰκείους. καὶ μήν, ἦν δʼ ἐγώ, ὦ Κέφαλε, χαίρω γε διαλεγόμενος τοῖς σφόδρα πρεσβύταις. δοκεῖ γάρ μοι χρῆναι παρʼ αὐτῶν πυνθάνεσθαι, ὥσπερ τινὰ ὁδὸν προεληλυθότων, ἣν καὶ ἡμᾶς δεήσει πορεύεσθαι, ποία τίς ἐστι, τραχεῖα καὶ χαλεπή, ἢ ῥᾳδία καὶ εὔπορος.

15# The battle of Salamis

In the narrow strait between the island of Salamis and Attica the fleet of the invading Persians was decisively defeated by the Athenians in 480 BC. Aeschylus described the battle in his play The Persians.

ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα

πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν,

πρῶτον μὲν ἠχῇ κέλαδος  ̔Ελλήνων πάρα

μολπηδὸν εὐφήμησεν, ὄρθιον δʼ ἅμα

ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας

ἠχώ, φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν

γνώμης ἀποσφαλεῖσιν: οὐ γὰρ ὡς φυγῇ

παιᾶνʼ ἐφύμνουν σεμνὸν ῞Ελληνες τότε,

ἀλλʼ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ θράσει.

σάλπιγξ δʼ ἀϋτῇ πάντʼ ἐκεῖνʼ ἐπέφλεγεν:

εὐθὺς δὲ κώπης ῥοθιάδος ξυνεμβολῇ

ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ κελεύματος.

θοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐκφανεῖς ἰδεῖν:

τὸ δέξιον μὲν πρῶτον εὐτάκτως κέρας

ἡγεῖτο κόσμῳ, δεύτερον δʼ ὁ πᾶς στόλος

ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν

πολλὴν βοήν: ὦ παῖδες  ̔Ελλήνων, ἴτε

ἐλευθεροῦτε πατρίδʼ, ἐλευθεροῦτε δὲ

παῖδας γυναῖκας θεῶν τε πατρῴων ἕδη

θήκας τε προγόνων: νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.

 


ὑποκρούω break in, interrupt

ἐπίνοια, -ας, ἡ intention

τέρπω gladden, delight

ἡνίκα (conj.) when

σέβω honour

συνθύτης, -ου, ὁ fellow-sacrificer

# κοινόπλους, -ουν sailing together

σκάφος, -ους, τό boat, ship

κοινόπλουν στέλλω σκάφος lit. send out a ship sailing together, i.e. make a voyage together

# δάμαρ, -αρτος, ἡ wife

# προφωνέω proclaim

κατθανεῖν = καταθανεῖν

ʼΑργώ, -οῦς, ἡ Argo (Jason's ship)

διαπέτομαι (aor. -επτάμην) fly through, wing one's way through (+ acc.)

Κόλχοι, -ων, οἱ Colchians (people on the east coast of the Black Sea)

# αἶα, -ας, ἡ land

Συμπληγάδες, -άδων, αἱ Symplegades, Clashing Rocks

νάπη, -ης, ἡ glen, valley

Πήλιον, -ου, τό Pelion (mountain in Thessaly)

τμηθεῖσα nom. s. f. aor. pple. pass. of τέμνω

πεύκη, -ης, ἡ pine

# ἐρετμόω furnish with oars

ἀριστεύς, -έως, ὁ warrior, chief

# πάγχρυσος, -ον all-golden, of pure gold

# δέρας, -ατος, τό fleece

Πελίας, -ου, ὁ Pelias (Jason's uncle)

μετέρχομαι+ go to fetch

πράξις, -εως, ἡ action

Κέφαλος, -ου, ὁ Cephalus

θαμίζω be accustomed to (+pple., καταβαίνων )

χρῆν = χρῆν ἄν, i.e. you should

πυκνότερον (compar. adv.) more often

ἀπομαραίνομαι wither away

αὔξομαι grow, increase

πρεσβύτης, -ου, ὁ old man

προέρχομαι+ (perf. προελήλυθα) go ahead, precede

εὔπορος, -ον easy to travel

λευκόπωλος, -ον with white horses

κατέχω+occupy, cover

#εὐφεγγής, -ές bright, brilliant

ἠχή, -ῆς, ἡ sound, noise (here dat. of manner, resoundingly)

#κέλαδος, -ου, ὁ shout, cheer

#μολπηδόν (adv.) like a song

εὐφημέω ring out triumphantly

ὄρθιον (adv.) shrilly, loudly

ἀνταλαλάζω return a shout

νησιῶτις, -ιδος (f. adj.) of an island (here Salamis)

ἀποσφάλλομαι+ be disappointed/mistaken in (+ gen.)

παιάν, -ᾶνος, ὁ paean, solemn chant

ἐφυμνέω sing, chant

ὁρμάω hasten, advance

εὔψυχος, -ον courageous

σάλπιγξ, -ιγγος, ἡ trumpet

# ἀϋτή, -ῆς, ἡ call, blast

ἐπιφλέγω set ablaze

κώπη, -ης, ἡ oar

#ῥοθιάς, -άδος (f. adj.) dashing

#ξυνεμβολή, -ῆς, ἡ pulling together (on the oars)

#βρύχιος, -α, -ον deep

κέλευμα, -ατος, τό word of command

#θοῶς (adv.) swiftly

ἐκφανής, -ές plain, manifest

κόσμος, -ου, ὁ good order

στόλος, -ου, ὁ fleet

ἐπεκχωρέω come out against

#κλύω hear

πατρῷος, -α, -ον ancestral

ἕδος, -ους, τό seat, dwelling-place

__________ ____________ _____________ ____________________ _____________ ____________ _____________ _______________ ___________ __________ __________ __________ _____________ ________ __ _
(c) Gavin Betts, Alan Henry 2001