.

Additional Reading Unit 20

Cover
Introduction
Main Index
Links

Unit 19

Unit 21

Unit Key 20


Unit 20

1# ἐμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί.

2 οὐδεὶς ἀνθρώπων αὐτὸς ἅπαντα σοφός.

3# ἀπώλεσας τὸν οἶνον ἐπιχέας ὕδωρ.

4 τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγάθʼ οἱ θεοί.

5# ὅπου βία πάρεστιν, οὐδὲν ἰσχύει νόμος.

6 ἐκ τριχὸς κρέμαται.

7# καίτοι τί πάσχω; βούλομαι γέλωτʼ ὀφλεῖν

ἐχθροὺς μεθεῖσα τοὺς ἐμοὺς ἀζημίους;

8 ἐνταῦθα Ξενοφῶν ὁρᾷ τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον ἔνθα ἦσαν οἱ πολέμιοι, καὶ λέγει, κράτιστον, ὦ Χειρίσοφε, ἡμῖν ἵεσθαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον: ἢν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μένειν οἱ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ. ἀλλά, εἰ βούλει, μένε ἐπὶ τῷ στρατεύματι, ἐγὼ δʼ ἐθέλω πορεύεσθαι: εἰ δὲ χρῄζεις, πορεύου ἐπὶ τὸ ὄρος, ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ.

9# ὅστις νέος ὢν μουσῶν ἀμελεῖ,

τόν τε παρελθόντʼ ἀπόλωλε χρόνον

καὶ τὸν μέλλοντα τέθνηκεν.

10# πέφυκε γάρ πως παισὶ πολέμιον γυνὴ

τοῖς πρόσθεν ἡ ζυγεῖσα δευτέρῳ γάμῳ.

11# ἀρετὴ δὲ κἂν θάνῃ τις οὐκ ἀπόλλυται,

ζῇ δʼ οὐκέτʼ ὄντος σώματος· κακοῖσι δὲ

ἅπαντα φροῦδα συνθανόνθʼ ὑπὸ χθονός.

12# οἰκοφθόρον γὰρ ἄνδρα κωλύει γυνὴ

ἐσθλὴ παραζευχθεῖσα καὶ σῴζει δόμους.

13# χρόνος δίκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνος.

14 Egyptian regulations concerning theft

For the Greeks, the Egyptians were always a race apart whose bizarre customs and institutions seldom had parallels in the Greek world. The following is from the historian Diodorus Siculus (first century BC).

ὑπῆρχε δὲ περὶ τῶν κλεπτῶν νόμος παρʼ Αἰγυπτίοις ἰδιώτατος. ἐκέλευε γὰρ τοὺς μὲν βουλομένους ἔχειν ταύτην τὴν ἐργασίαν ἀπογράφεσθαι πρὸς τὸν ἀρχίφωρα, καὶ τὸ κλαπὲν ὁμολόγως ἀναφέρειν παραχρῆμα πρὸς ἐκεῖνον, τοὺς δὲ ἀπολέσαντας παραπλησίως ἀπογράφειν αὐτῷ καθʼ ἕκαστον τῶν ἀπολωλότων, προστιθέντας τόν τε τόπον καὶ τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ὥραν καθʼ ἣν ἀπώλεσεν. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ πάντων ἑτοίμως εὑρισκομένων, ἔδει τὸν ἀπολέσαντα τὸ τέταρτον μέρος τῆς ἀξίας δόντα κτήσασθαι τὰ ἑαυτοῦ μόνα. ἀδυνάτου γὰρ ὄντος τοῦ πάντας ἀποστῆσαι τῆς κλοπῆς εὗρε πόρον ὁ νομοθέτης διʼ οὗ πᾶν τὸ ἀπολόμενον σωθήσεται μικρῶν διδομένων λύτρων.

15# Eteocles tells his mother Jocasta that he will not yield the sovereignty of Thebes to his brother Polynices

From the Phoenician Women of Euripides

ἐγὼ γὰρ οὐδέν, μῆτερ, ἀποκρύψας ἐρῶ:

ἄστρων ἂν ἔλθοιμʼ αἰθέρος πρὸς ἀντολὰς

καὶ γῆς ἔνερθεν, δυνατὸς ὢν δρᾶσαι τάδε,

τὴν θεῶν μεγίστην ὥστʼ ἔχειν Τυραννίδα.

τοῦτʼ οὖν τὸ χρηστόν, μῆτερ, οὐχὶ βούλομαι

ἄλλῳ παρεῖναι μᾶλλον ἢ σῴζειν ἐμοί:

ἀνανδρία γάρ, τὸ πλέον ὅστις ἀπολέσας

τοὔλασσον ἔλαβε. πρὸς δὲ τοῖσδʼ αἰσχύνομαι,

ἐλθόντα σὺν ὅπλοις τόνδε καὶ πορθοῦντα γῆν

τυχεῖν ἃ χρῄζει: ταῖς γὰρ ἂν Θήβαις τόδε

γένοιτʼ ὄνειδος, εἰ Μυκηναίου δορὸς

φόβῳ παρείην σκῆπτρα τἀμὰ τῷδʼ ἔχειν.

χρῆν δʼ αὐτὸν οὐχ ὅπλοισι τὰς διαλλαγάς,

μῆτερ, ποιεῖσθαι: πᾶν γὰρ ἐξαιρεῖ λόγος

ὃ καὶ σίδηρος πολεμίων δράσειεν ἄν.

ἀλλʼ, εἰ μὲν ἄλλως τήνδε γῆν οἰκεῖν θέλει,

ἔξεστʼ: ἐκεῖνο δʼ οὐχ ἑκὼν μεθήσομαι.


μιχθήτω 3 s. aor. imp. pass. of μείγνυμι (ἐμίχθην)

ἐπιχέω (aor. ἐπέχεα) pour on/in

τἀφανῆ = τὰ ἀφανῆ

ἰσχύω have strength

ὀφλισκάνω (aor. ὦφλον) incur

ἀζήμιος, -ον unpunished

κορυφή, -ῆς, ἡ peak

ἔφοδος, -ου, ἡ way of approach

ἵεμαι rush, hasten

ἐπί (+ dat.) in command of

ἀμελέω be neglectful of (+ gen.)

κἂν = καὶ ἐάν

φροῦδος, -η, -ον gone, vanished

συνθνῄσκω+ die along with

# οἰκοφθόρος, -ον ruining a house, prodigal

# ἐσθλός, -ή, -όν good, faithful

# παραζεύγνυμι yoke, couple (in marriage)

ὑπάρχω+ exist

ἐργασία, -ας, ἡ trade

ἀπογράφομαι+ register oneself with (πρός+acc.)

ἀρχίφωρ, -ωρος, ὁ chief thief

κλαπέν acc. s. neut. of aor. pple. pass. of κλέπτω

ὁμολόγως (adv.) by agreement

παραχρῆμα (adv.) forthwith, immediately

παραπλησίως (adv.) likewise

ἀπογράφω+ hand in a list

ὥρα, -ας, ἡ hour

ἑτοίμως (adv.) readily

ἀξία, -ας, ἡ worth, value

ἀφίστημι+ hinder, stop

πόρος, -ου, ὁ way, means

νομοθέτης, -ου, ὁ legislator

λύτρον, -ου, τό ransom, indemnity (usually in pl.)

ἀποκρύπτω+ conceal

ἄστρον, -ου, τό star

# ἀντολή, -ῆς, ἡ (= ἀνα-) rising

ἔνερθεν (+ gen.) beneath

παρεῖναι aor. inf. act. of παρίημι, yield, give up

ἀνανδρία, -ας, ἡ cowardice

τοὔλασσον (=τὸ ἔλ-) the lesser (sc. portion)

ἔλαβε gnomic aorist (5.2.10 note)

τυγχάνω get, obtain

Μυκηναῖος, -α, -ον Mycenaean

δορός poetical gen. s. of δόρυ, spear (here military might)

παρείην 1s. aor. opt. act. of παρίημι

τἀμά = τὰ ἐμά

χρῆν = χρῆν ἄν

χρῆν ... αὐτόν he should

διαλλαγή, -ῆς, ἡ reconciliation

ἐξαιρέω+ accomplish

ἄλλως (adv.) on other terms

__________ ____________ _____________ ____________________ _____________ ____________ _____________ _______________ ___________ __________ __________ __________ _____________ ________ __ _
(c) Gavin Betts, Alan Henry 2001