.

Additional Reading Unit 18

Cover
Introduction
Main Index
Links

Unit 17

Unit 19

Unit Key 18


Unit 18

1# ἐν τοῖς ἐμαυτοῦ δικτύοις ἁλώσομαι.

2# εἰ μὴ καθέξεις γλῶσσαν, ἔσται σοι κακά.

3 οἱ μάντεις λέγονται δήπου ἄλλοις μὲν προαγορεύειν τὸ μέλλον, ἑαυτοῖς δὲ μὴ προορᾶν τὸ ἐπιόν.

4 τίθεταί γε τοὺς νόμους ἑκάστη ἡ ἀρχὴ πρὸς τὸ αὑτῆς συμφέρον, δημοκρατία μὲν δημοκρατικούς, τυραννὶς δὲ τυραννικούς.

5# ἱκέτην γέροντα καὶ πένητα μὴ προδῷς.

6 γέρων ἀλώπηξ οὐχ ἁλίσκεται.

7# ἢν οἱ τεκόντες τοῦτο γιγνώσκωσʼ ὅτι

νέοι ποτʼ ἦσαν, ἠπίως τὴν τῶν τέκνων

οἴσουσι Κύπριν, φύντες οὐ σκαιοὶ φύσιν.

8# πολλάς γʼ ὁ δαίμων τοῦ βίου μεταστάσεις

ἔδωκεν ἡμῖν μεταβολάς τε τῆς τύχης.

9# εἰ δʼ ἦσθα μὴ κάκιστος, οὔποτʼ ἂν πάτραν

τὴν σὴν ἀτίζων τήνδʼ ἂν ηὐλόγεις πόλιν.

10# λαβὼν ἀπόδος, ἄνθρωπε, καὶ λήψῃ πάλιν.

11# ὑφʼ ἡδονῆς ὁ φρόνιμος οὐχ ἁλίσκεται.

12# ὧν ἦρξε γαστήρ, τὸ φρονεῖν ἀφῃρέθη.

13 Socrates' definition of the good general

Like Plato, Xenophon too knew Socrates, and in his ʼΑπομνημονεύματα (Memorabilia or 'Memoirs'), from which this extract is taken, he relates anecdotes and conversations ascribed to Socrates.

ἐντυχὼν δέ ποτε στρατηγεῖν ᾑρημένῳ τῳ, τοῦ ἕνεκα, ἔφη, ῞Ομηρον οἴει ʼΑγαμέμνονα προσαγορεῦσαι ποιμένα λαῶν; ἆρά γʼ ὅτι, ὥσπερ τὸν ποιμένα ἐπιμελεῖσθαι δεῖ ὅπως σῶαί τʼ ἔσονται αἱ οἶες καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἕξουσιν, καὶ οὗ ἕνεκα τρέφονται, τοῦτο ἔσται, οὕτω καὶ τὸν στρατηγὸν ἐπιμελεῖσθαι δεῖ ὅπως σῶοί θʼ οἱ στρατιῶται ἔσονται καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἕξουσι, καὶ οὗ ἕνεκα στρατεύονται, τοῦτο ἔσται; στρατεύονται δʼ ἵνα κρατοῦντες τῶν πολεμίων εὐδαιμονέστεροι ὦσιν. στρατεύονται δὲ πάντες ἵνα ὁ βίος αὐτοῖς ὡς βέλτιστος ᾗ: καὶ στρατηγοὺς αἱροῦνται τούτου ἕνεκα, ἵνα πρὸς τοῦτο αὐτοῖς ἡγεμόνες ὦσιν. δεῖ οὖν τὸν στρατηγοῦντα τοῦτο παρασκευάζειν τοῖς ἑλομένοις αὐτὸν στρατηγόν: καὶ γὰρ οὔτε κάλλιον τούτου ἄλλο ῥᾴδιόν ἐστιν εὑρεῖν οὔτʼ αἴσχιον τοῦ ἐναντίου. καὶ οὕτως ἐπισκοπῶν τίς εἴη ἀγαθοῦ ἡγεμόνος ἀρετή, τὰ μὲν ἄλλα περιῄρει, κατέλιπε δὲ τὸ εὐδαίμονας ποιεῖν ὧν ἂν ἡγῆται.

14# A canine court of enquiry

In the Wasps of Aristophanes, Bdelycleon, who has tried every means to prevent his father Philocleon from indulging his passion for serving on juries, here attempts a compromise by encouraging Philocleon to play the juror at home. The 'case' involves a dog, Labes, who has stolen some cheese; his 'prosecutor' is another dog, from the deme Kydathenaion.

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ - ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ

ΒΔ. εἴ τις θύρασιν ἠλιαστής, εἰσίτω:

ὡς ἡνίκʼ ἂν λέγωσιν, οὐκ ἐσφρήσομεν.

ΦΙ. τίς ἆρʼ ὁ φεύγων οὗτος; ὅσον ἁλώσεται.

ΒΔ. ἀκούετʼ ἤδη τῆς γραφῆς. ἐγράψατο

Κύων Κυδαθηναιεὺς Λάβητʼ Αἰξωνέα

τὸν τυρὸν ἀδικεῖν ὅτι μόνος κατήσθιεν

τὸν Σικελικόν. τίμημα κλῳὸς σύκινος.

ΦΙ. θάνατος μὲν οὖν κύνειος, ἢν ἅπαξ ἁλῷ.

ΒΔ. καὶ μὴν ὁ φεύγων οὑτοσὶ Λάβης πάρα.

ΦΙ. ὢ μιαρὸς οὗτος. ὡς δὲ καὶ κλέπτον βλέπει.

οἷον σεσηρὼς ἐξαπατήσειν μʼ οἴεται.

ποῦ δʼ ὅ γε διώκων, ὁ Κυδαθηναιεὺς κύων;

ΚΥΩΝ

αὖ, αὖ.

ΒΔ. πάρεστιν.

ΦΙ. ἕτερος οὗτος αὖ Λάβης,

ἀγαθός γʼ ὑλακτεῖν καὶ διαλείχειν τὰς χύτρας.

ΒΔ. σίγα, κάθιζε. σὺ δʼ ἀναβὰς κατηγόρει.

ΦΙ. φέρε νυν, ἅμα τήνδʼ ἐγχεάμενος κἀγὼ ῥοφῶ.

ΚΥ. τῆς μὲν γραφῆς ἠκούσαθʼ ἣν ἐγραψάμην,

ἄνδρες δικασταί, τουτονί. δεινότατα γὰρ

ἔργων δέδρακε κἀμὲ καὶ τὸ ῥυππαπαῖ.

ἀποδρὰς γὰρ ἐς τὴν γωνίαν τυρὸν πολὺν

κατεσικέλιζε, κἀνέπλητʼ ἐν τῷ σκότῳ.

ΦΙ. νὴ τὸν Δίʼ, ἀλλὰ δῆλός ἐστʼ: ἔμοιγέ τοι

τυροῦ κάκιστον ἀρτίως ἐνήρυγεν

ὁ βδελυρὸς οὗτος.


προαγορεύω foretell, prophesy

προοράω+ foresee

ἐπιόν neut. pple. of ἐπέρχομαι, come upon

συμφέρον, -οντος, τό advantage

δημοκρατία, -ας, ἡ democracy

δημοκρατικός, -ή, -όν democratic

τυραννικός, -ή, -όν tyrannical

ἠπίως (adv.) gently, kindly

μετάστασις, -εως, ἡ change

ἔδωκε gnomic aorist (5.2.10 note)

# ἀτίζω hold in dishonour

εὐλογέω speak well of, praise

ὧν (= τούτοις ὧν) from those whose

ἦρξε gnomic aorist (5.2.10 note), as also is ἀφῃρέθῃ

ἀφαιρέω take away from (+ dat.)

τῳ (= τινί) dat. s. of indefinite pron. (10.1/1)

τοῦ (= τίνος) gen. s. of interrogative pron. (10.1/1)

προσαγορεύω call

ἐπιμελέομαι see to it that (+ ὅπως and fut. ind.)

σῶος, -α, -ον safe and sound

οἶς, οἰός, ἡ sheep

περιαιρέω+ remove, discard

ἡγέομαι lead, command (+ gen.)

θύρασιν (adv.) outside

ἠλιαστής, -οῦ, ὁ juror

ἡνίκα (conj.) when

ἐσφρέω (= εἰς-) let in, admit

ὁ φεύγων (pres. pple.) the defendant

ὅσον (exclamatory) how, how much

Κυδαθηναιεύς, -έως (adj.) of the deme Kydathenaion

Λάβης, -ητος, ὁ Labes

Αἰξωνεύς, -έως (adj.) of the deme Aixone

Σικελικός, -ή, -όν Sicilian

τίμημα, -ατος, τό penalty

κλῳός, -οῦ, ὁ dog-collar

σύκινος, -η, -ον made of fig-wood (a dog collar made of fig- wood is a periphrasis for stocks)

μὲν οὖν no, rather

κύνειος, -α, -ον fit for a dog

ἅπαξ (adv.) once

ὤ (exclamatory, + nom.) what a ...

μιαρός, -ά -όν abominable, foul

κλέπτον (neut. pple.) βλέπει he has a thieving look

οἷον (exclamatory) how

σεσηρώς perf. pple. of σαίρω, grin

ὁ διώκων (pres. pple.) the prosecutor

αὖ, αὖ bow, wow

ὑλακτέω bark

διαλείχω lick clean

τήνδε sc. φακῆν this soup

ἐγχέομαι (aor. ἐνεχεάμην) pour in for oneself

ῥοφέω gulp down

ῥυππαπαῖ (a sailors' cry) yo-ho-ho; here τὸ ῥυππαπαῖ = the sailors

γωνία, -ας, ἡ corner

# κατασικελίζω Sicilize down (comic for κατεσθίω)

ἐμπίμπλαμαι (aor. ἐνεπλήμην) eat one's fill, gorge oneself (κἀνέπλητʼ = καὶ ἐνέπλητο)

ἐνερεύγω (aor. ἐνήρυγον) belch on/over (+ dat.)

κάκιστον ἐνήρυγεν he gave a horrible belch (of, + gen.)

βδελυρός, -ά, -όν disgusting, foul

__________ ____________ _____________ ____________________ _____________ ____________ _____________ _______________ ___________ __________ __________ __________ _____________ ________ __ _
(c) Gavin Betts, Alan Henry 2001