.

Additional Reading Unit 17

Cover
Introduction
Main Index
Links

Unit 16

Unit 18

Unit Key 17


Unit 17

1 ἡ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη.

2 # ῥᾷον παραινεῖν ἢ παθόντα καρτερεῖν.

3 ὁ πολλοῖς φοβερὸς ὢν πολλοὺς φοβείσθω.

4 Μαλέαν κάμψας ἐπιλαθοῦ τῶν οἴκαδε.

5 μὴ κακὰ ἰῶ κακοῖς.

6 πυρὸς καὶ ὕδατος ὁ φίλος ἀναγκαιότερος.

7 τῶν πλειόνων ἡ ψῆφος νικᾷ.

8 ζημίαν αἱροῦ μᾶλλον ἢ κέρδος αἰσχρόν.

9 ἄρχε, πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι.

10 ὦτα τυγχάνει ἀνθρώποις ὄντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν.

11 ὁ τραχύτατος δὲ συκοφάντης μνᾶς δύο λαβὼν ἄπεισιν ἀρνίου μαλακώτερος.

12 πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ.

13 εὐτυχῶν μὲν μέτριος ἴσθι, ἀτυχῶν δὲ φρόνιμος.

14 ζῶν μὲν ἐπαινοῦ, ἀποθανὼν δὲ μακαρίζου.

15 φίλοις εὐτυχοῦσι καὶ ἀτυχοῦσι ὁ αὐτὸς ἴσθι.

16 δυστυχῶν κρύπτε σεαυτὸν ἵνα μὴ τοὺς ἐχθροὺς εὐφράνῃς.

17 μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω (on the entrance to Plato's Academy).

18# γνῶμαι δʼ ἀμείνους εἰσὶ τῶν γεραιτέρων.

19 πολλάκις δοκεῖ τὸ φυλάξαι τὰ ἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι χαλεπώτερον εἶναι.

20 χρῶ τῇ σεαυτοῦ λύρᾳ, μὴ τῇ τοῦ πέλας.

21 τὸ γῆρας βαρύτερον Αἴτνας.

22 ἀργυραῖς λόγχαις μάχου καὶ πάντων κρατήσεις.

23 καὶ τοῦ μέλιτος τὸ πλέον ἐστὶ χολή.

24# φθείρουσιν ἤθη χρήσθʼ ὁμιλίαι κακαί.

25 Demosthenes disparages Meidias' public services

εἰ μέντοι τί ποτʼ ἐστὶν ἃ λῃτουργεῖ τῇ ἀληθείᾳ δεῖ σκοπεῖν, ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς ἐρῶ· καὶ θεάσασθʼ ὡς δικαίως αὐτὸν ἐξετάσω, πρὸς ἐμαυτὸν κρίνων. οὗτος, ὦ ἄνδρες ʼΑθηναῖοι, γεγονὼς ἔτη περὶ πεντήκοντʼ ἴσως ἢ μικρὸν ἔλαττον, οὐδὲν ἐμοῦ πλείους λῃτουργίας ὑμῖν λελῃτούργηκεν, ὃς δύο καὶ τριάκοντʼ ἔτη γέγονα. κἀγὼ μὲν κατʼ ἐκείνους τοὺς χρόνους ἐτριηράρχουν, εὐθὺς ἐκ παίδων ἐξελθών, ὅτε σύνδυʼ ἦμεν οἱ τριήραρχοι καὶ τἀναλώματα πάντʼ ἐκ τῶν ἰδίων ἐδαπανῶμεν καὶ τὰς ναῦς ἐπληρούμεθʼ αὐτοί· οὗτος δέ, ὅτε μὲν κατὰ ταύτην τὴν ἡλικίαν ἦν ἣν ἐγὼ νῦν, οὐδέπω λῃτουργεῖν ἤρχετο, τηνικαῦτα δὲ τοῦ πράγματος ἧπται, ὅτε πρῶτον μὲν διακοσίους καὶ χιλίους πεποιήκατε συντελεῖς ὑμεῖς, εἶτα πληρώματʼ ἡ πόλις παρέχει καὶ σκεύη, ὥστʼ αὐτῶν ἐνίοις τῇ ἀληθείᾳ τὸ μηδὲν ἀναλῶσαι καὶ δοκεῖν λελῃτουργηκέναι καὶ τῶν ἄλλων λῃτουργιῶν ἀτελεῖς γεγενῆσθαι περίεστιν. ἀλλὰ μὴν τί ἄλλο; τραγῳδοῖς κεχορήγηκέ ποθʼ οὗτος, ἐγὼ δʼ αὐληταῖς ἀνδράσιν. καὶ ὅτι τοῦτο τἀνάλωμʼ ἐκείνης τῆς δαπάνης πλέον ἐστὶ πολλῷ, οὐδεὶς ἀγνοεῖ δήπου.
καὶ τῆς μὲν Παράλου ταμιεύων τότε, ὅτε τὴν ἐπὶ Θηβαίους ἔξοδον εἰς Εὔβοιαν ἐποιεῖσθʼ ὑμεῖς, δώδεκα τῆς πόλεως τάλαντʼ ἀναλίσκειν ταχθείς, ἀξιούντων ὑμῶν πλεῖν καὶ παραπέμπειν τοὺς στρατιώτας οὐκ ἐβοήθησεν, ἀλλʼ ἤδη τῶν σπονδῶν γεγονυιῶν, ἃς Διοκλῆς ἐσπείσατο Θηβαίοις, ἧκεν. καὶ τόθʼ ἡττᾶτο πλέων τῶν ἰδιωτικῶν τριήρων μιᾶς· οὕτως εὖ τὴν ἱερὰν τριήρη παρεσκευάκει.

26# Hephaestus reluctantly completes the binding of Prometheus at Might's bidding

Another passage from the beginning of Aeschylus' Prometheus Bound (cf. 15.3)

ΚΡΑΤΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΚΡ. ἀλλʼ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε.

ΗΦ. δρᾶν ταῦτʼ ἀνάγκη: μηδὲν ἐγκέλευʼ ἄγαν.

ΚΡ. ἦ μὴν κελεύσω κἀπιθωύξω γε πρός.

χώρει κάτω, σκέλη δὲ κίρκωσον βίᾳ.

ΗΦ. καὶ δὴ πέπρακται τοὖργον οὐ μακρῷ πόνῳ.

ΚΡ. ἐρρωμένως νῦν θεῖνε διατόρους πέδας,

ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς.

ΗΦ. ὁμοῖα μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται.

ΚΡ. σὺ μαλθακίζου, τὴν δʼ ἐμὴν αὐθαδίαν

ὀργῆς τε τραχυτῆτα μὴ ʼπίπλησσέ μοι.

ΗΦ. στείχωμεν, ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστρʼ ἔχει.


καρτερέω be steadfast, endure

Μαλέα, -ας, ἡ Cape Malea (the very dangerous southernmost tip of the Peloponnese)

κάμπτω round, double (a cape/headland)

συκοφάντης, -ου, ὁ informer

ἀρνίον, -ου, τό lamb

μαλακός, -ή, -όν soft

ὁ πέλας (only the article is declined) one's neighbour or fellow-creature

εὐφραίνω cheer, gladden

ἀγεωμέτρητος, -ον ignorant of geometry

γεραίτερος, -α, -ον compar. of γεραιός

Αἴτνα, -ας, ἡ Mount Etna (in Sicily)

χρήσθʼ = χρηστά (neut. pl.)

λῃτουργέω perform a public duty/service

πρός (+ acc.) with reference to, in comparison with

μικρόν (adv. acc.) a little

λῃτουργία, -ας, ἡ public service (done at one's own expense)

ἐκ παίδων ἐξέρχομαι pass from [the ranks of the] boys i.e. reach one's majority

σύνδυο two together

ἀνάλωμα, -ατος, τό expense (τἀναλώματα = τὰ ἀνα-)

δαπανάω spend, defray

πληρόομαι man (of ships)

τηνικαῦτα (adv.) at that time

ἧπται perf. of ἅπτομαι, put on's hand to(+ gen.)

συντελής, -οῦς, ὁ contributor

πλήρωμα, -ατος, τό crew

σκεύη, -ῶν, τά equipment, tackle

ἀναλίσκω (aor. ἀνήλωσα) spend

ἀτελής, -ές exempt from (+ gen.)

περίειμι be the net result

τραγῳδός, -οῦ, ὁ member of a tragic chorus

χορηγέω defray the costs of a chorus, act as choregus

αὐλητής, -οῦ, ὁ flute-player

δαπάνη, -ης, ἡ expense, cost

Πάραλος, -ου, ἡ Paralus (Athenian state galley)

ταμιεύω be paymaster of (+ gen.)

ἔξοδος, -ου, ἡ expedition

Εὔβοια, -ας, ἡ Euboea (island in the Aegean)

ἀξιόω order, instruct

παραπέμπω+ escort

Διοκλῆς, -έους, ὁ Diocles

σπονδὰς σπένδομαι (aor. ἐσπεισάμην) conclude a truce

ἡττάομαι be beaten by (+ gen.)

ἰδιωτικός, -ή, -όν private

μασχαλιστήρ, -ῆρος, ὁ band

ἐγκελεύω+ urge on

ἦ μήν certainly, indeed

# ἐπιθωύσσω ( κἀπι- = καὶ ἐπι-) shout on, hound on

πρός (adv.) as well

σκέλος, -ους, τὸ leg

# κιρκόω secure with hoops or bands

ἐρρωμένως (adv.) vigorously

# θείνω strike

# διάτορος, -ον piercing

ἐπιτιμητής, -οῦ, ὁ (οὑπι- = ὁ ἐπι-) appraiser, overseer

βαρύς, -εῖα, -ύ stern, harsh

γλῶσσα = γλῶττα

# γηρύομαι speak

τραχυτής, -ῆτος, ἡ harshness

ἐπιπλήττω (ʼπι- = ἐπι-) cast as a reproach at (+ dat.)

# στείχω go

ἀμφίβληστρον, -ου, τό fetter, bond

__________ ____________ _____________ ____________________ _____________ ____________ _____________ _______________ ___________ __________ __________ __________ _____________ ________ __ _
(c) Gavin Betts, Alan Henry 2001